O Spółce

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Końskowola Sp. z o.o. zostało powołane do życia w dniu  7 grudnia 2021 r. Aktem Notarialnym Rep. A Nr 9602/2021.

Spółka realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Końskowola. Sto procent kapitału zakładowego Spółki jest własnością jednej samorządowej osoby prawnej, którą jest Gmina Końskowola.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmują:

 • produkcję i dystrybucję wody,
 • konserwacje sieci wodociągowych i przepompowni,
 • usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych, będących w dyspozycji Spółki,
 • prace remontowe i modernizacyjne obiektów wodociągowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Końskowola Sp. z o.o. w Końskowoli zgodnie z Aktem Założycielskim będzie prowadzić m.in. działalność gospodarczą w zakresie:

poboru, uzdatniania i dostarczania wody – wydobycia wody z ujęć wód podziemnych z uzdatnianiem na terenie Gminy Końskowola oraz rozprowadzenie wody do odbiorców sieciami i przyłączami wodociągowymi.

Usługi w zakresie odprowadzania ścieków obejmują:

 • dystrybucję ścieków z Gminy do systemu kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach 
 • konserwację sieci kanalizacyjnych i przepompowni,
 • usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmują:

 • produkcję i dystrybucję wody,
 • konserwacje sieci wodociągowych i przepompowni,
 • usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych, będących w dyspozycji Spółki,
 • prace remontowe i modernizacyjne obiektów wodociągowych.

Spółka wydaje warunki techniczne do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatuje, konserwuje i remontuje sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne będące w użytkowaniu przedsiębiorstwa.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywa się w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne w stosunku do budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i cele pozostałe. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych objętych działaniem Spółki.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez Spółkę będzie zapewnienie zdolności posiadanych oraz dzierżawionych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Zadania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości usług są realizowane poprzez: 

 • stałą poprawę jakości dostarczanej wody pitnej, w wyniku działań w zakresie ochrony źródeł poboru wody oraz modernizacji technologii i sposobów jej uzdatniania, 
 • usprawnianie funkcjonowania posiadanej i dzierżawionej infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej,
 • rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czyli poszerzanie obszaru obsługiwanego przez Spółkę w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

W ramach prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków Spółka eksploatować będzie na terenie gminy Końskowola  sieć wodociągową o długości 87,4 km wraz z 2 436 przyłączami długości oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 87,2 km wraz z 1 962 przyłączami.

Na terenie gminy Końskowola znajdują się dwa ujęcia wody pitnej, tj. przy ul. Pożowskiej 8 o wydajności Q dśr.= 1600 m3/d,  Q hmax = 80m3/h,  Q r = 584 000 m3/rok, przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych łącznie dla dwóch studni Q = 160,0 m3/h przy depresji Se = 16,0 m, 

Oraz przy ul. Żyrzyńskiej Q max.s = 0,012 m3/s,   Q śr.d = 922 m3/d, Q dop.r = 336 530 m3/rok.

Dodatkowo Spółka zakupuje wodę od MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. dla celu zaopatrzenia odbiorców miejscowości Skowieszyn.